“Hierarchical Optimization Time Integration for CFL-rate MPM Stepping” by Wang, Li, Fang, Zhang, Gao, et al. …

  • ©Xinlei Wang, Minchen Li, Yu Fang, Xinxin Zhang, Ming Gao, Min Tang, Danny M. Kaufman, and Chenfanfu Jiang

Conference:


Type:


Session Title:

    Simulating With Points

Title:

    Hierarchical Optimization Time Integration for CFL-rate MPM Stepping

Presenter(s)/Author(s):