SIGGRAPH 2020 Best Art Paper: Xiang, Zhu, Wang, Maher, Liu, et al. …

  • ©2020, Fan Xiang, Shunshan Zhu, Zhigang Wang, Kevin Maher, Yi Liu, Yilin Zhu, Kaixi Chen, and Zhiqiang Liang